Duchovní obnovy pro děti

Duchovní obnovy pro děti

V děkanátu Konice probíhají, až na drobné výjimky, tradičně dvě duchovní obnovy pro děti ročně – adventní a postní. Po každé se zve jiný kněz, který vybírá téma duchovní obnovy, vede katechezi pro děti a na závěr celebruje mši svatou. Akce je určená dětem od pěti do třinácti let. 

Ráno se děti sejdou a jsou rozděleny do tří skupinek cca po deseti, většinou podle věku. Pak se během dopoledne prostřídají na katechezi na dané téma, vyrábění a hře venku, pokud počasí dovolí. Každý programový blok trvá 45 minut, mezi nimi jsou krátké přestávky. Naposled bylo téma Křesťané – Rytíři Ježíše Krista. Na katechezi byl dětem demonstrován příběh svatého Kryštofa, při hře se zvolily velmi pohybové hry vzhledem k zimě, a protože se blížil čas Vánoc, vyrobili si maličké vánoční stromky jako dekorace. 

Před obědem je krátká pauza, aby si pomalejší děti stihly dokončit své výrobky, uklidnily se u deskovky nebo se mohly začít připravovat ke zpovědi. Po obědě pokračuje možnost přípravy ke zpovědi, domlouvají se ministranti a rozdělují se další úkoly na chystanou mši. Půl hodiny přede mší svatou probíhá nácvik písní, které zazní na mši. 

Při kázání je dobré navázat na myšlenku z katecheze a ujistit se, že děti si opravdu něco pamatují. Na mši zveme už i rodiče a děti se před nimi rády předvádějí, že znají odpovědi na pokládané otázky. Na konci mše před požehnáním hlavní organizátor děkuje všem pomocníkům, dětem i rodičům. Vybrané děti pak mají za úkol na pokyn předat drobnou odměnu vedoucím, knězi, kostelníku atd. a ještě jednou poděkovat. Dělají to jednak proto, abychom zapojili do povinností během mše co nejvíce dětí, ale také proto, aby si uvědomily, že i ony musí umět poděkovat. Malou odměnu ke všemu musí celou mši u sebe schraňovat (letos to byly desátky růžence) a neprozradit to vedoucím, protože je to překvapení. Pokud mají děti v den konání duchovní obnovy svátek nebo narozeniny snažíme se na to také nezapomenout. Pro závěrečný křížek na čelo chodí všechny děti, i ty, které už chodí k přijímání, většinou na konci mše dostávají totiž obrázky, letos malí ministranti rozdávali časopis Nezbeda. 

Ukázka harmonogramu:

7.00–7.15    scházení se vedoucích na faře v Konici
7.45–8.00     scházení se na faře
8.00–8.30    info pro děti, seznamovací hra, rozdělení do skupinek
8.30–9.15    1. blok (nejstarší vyrábění, nejmladší sport venku, střední katecheze)
9.20–10.05    2. blok (nejstarší sport venku, nejmladší katecheze, střední vyrábění)
10.10–10.55  3. blok (nejstarší katecheze, nejmladší vyrábění, střední sport venku)
11.00–11.30  možnost vyrábění pro ty, kteří nebudou stíhat, stolní hry, zcivilizování dětí před obědem, možnost tiché přípravy ke zpovědi
11.30–12.30  oběd, úklid, rozdělení úkolů na mši, možnost tiché přípravy ke zpovědi
12.30–13.00  nácvik na mši, možnost svátosti smíření
13.00–14.00  mše svatá, oficiální zakončení

Akce má několikaletou tradici, když začínala bývala na programu ještě společná hra pro všechny děti. Začínalo se hned po příchodu společnou snídaní (většinou rohlík s marmeládou). Jelikož se akce účastní cca 40 dětí z různých farností určitě doporučujeme dávat dětem jmenovky. Mají je pak jako hezkou památku a my na ně nemusíme volat „hej ty“.

Lucie Machalová